วิทยากรรับเชิญ

หัวข้อ การอบรมและทดสอบพนักงานทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่