พระราชบัญญัติการประมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558