พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558