พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556