พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558