พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550