พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ประกาศวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560