พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563