พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง

 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3)

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550

 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2545

***********************************************************************