ฝึกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพในงานทวงถามหนี้ (พื้นที่ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 จ.พิษณุโลก