พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

 

********************************************

.