พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559