พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5)

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565