พระราชบัญญัติโรคติดต่อ

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558