พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ 3)

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564