พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558