พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564