พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563