พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29)

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565