พระราชบัญญัติ ปี 2563

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศวันที่ 24/02/2563 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2562

 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download 
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบันที่ 2) ประกาศวันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2562 ประกาศวันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษภากร พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 24/03/2562 download
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 17/03/2562 download
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 09/03/2562 download
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 09/03/2562 download
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 06/03/2562 download
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 17/02/2562
download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2561

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 25/12/2561 download
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 25/12/2561 download
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 18/11/2561 download
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 25/07/2561 download
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 15/07/2561 download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 15/07/2561 download
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 10/05/2561 download
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 10/05/2561 download
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 10/05/2561 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 16/04/2561 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 16/04/2561 download
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 24/03/2561 download
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 24/03/2561 download
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 24/03/2561 download
พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 27/02/2561 download
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 27/02/2561 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2560

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 24/12/2560 download
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 15/12/2560 download
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 10/12/2560 download
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 18/03/2560 download
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 14/01/2560 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2559

พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ประกาศวันที่ 18/12/2559 download
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ประกาศวันที่ 26/09/2559 download
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ประกาศวันที่ 26/09/2559 download
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ประกาศวันที่ 26/09/2559 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2558

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 (ประกาศ วันที่ 3 มีนาคม 2558) ประกาศวันที่ 03/03/2558 download

 

Powered by OrdaSoft!