พระราชบัญญัติ ปี 2565

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/05/2565 download
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/05/2565 download 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 06/05/2565 download
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/02/2565 download
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/02/2565 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 07/11/2564  download
พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 07/11/2564  download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/09/2564  download
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/07/2564  download
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/05/2564  download
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/05/2564  download
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/05/2564  download
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/02/2564  download
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 09/02/2564  download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 09/02/2564
 download
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 05/02/2564  download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2563

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 05/11/2563 download
พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/09/2563 download
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/09/2563 download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/02/2563 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2562

 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/05/2562 download
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2562 download
พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download 
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 download
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/04/2562 download
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/04/2562 download
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบันที่ 2) ให้ไว้ ณ วันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 04/04/2562 download
พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษภากร พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/03/2562 download
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 17/03/2562 download
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 09/03/2562 download
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 09/03/2562 download
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 06/03/2562 download
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 17/02/2562
download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2561

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/12/2561 download
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/12/2561 download
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 18/11/2561 download
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/07/2561 download
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/07/2561 download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/07/2561 download
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/05/2561 download
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/05/2561 download
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/05/2561 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 16/04/2561 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 16/04/2561 download
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/03/2561 download
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/03/2561 download
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/03/2561 download
พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/02/2561 download
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/02/2561 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2560

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/12/2560 download
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/12/2560 download
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/12/2560 download
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 17/06/2560 download
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 22/05/2560 download
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 14/05/2560 download
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 18/03/2560 download
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 14/01/2560 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2559

พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 18/12/2559 download
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/09/2559 download
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/09/2559 download
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/08/2559 download
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2559 download
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/05/2559 download
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2559 download
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 03/02/2559 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2558

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 31/10/2558 download
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 31/10/2558 download
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 01/10/2558 download
พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 01/10/2558 download
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 14/09/2558 download
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/09/2558 download
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/08/2558 download
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 22/08/2558 download
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/08/2558 download
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/08/2558 download
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/08/2558 download
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/07/2558 download
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/2558 download
พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 03/07/2558 download
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 22/06/2558 download
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/05/2558 download
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/05/2558 download
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 08/05/2558 download
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/04/2558 download
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/04/2558 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/04/2558 download
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 17/04/2558 download
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/03/2558 download
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/03/2558 download
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/03/2558 download
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/03/2558 download
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 08/03/2558 download
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 03/03/2558 download
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 07/02/2558 download
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 31/01/2558 download
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 31/01/2558 download
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16/01/2558 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2557

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/12/2557 download
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/12/2557 download
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/12/2557 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/12/2557 download
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 16/12/2557 download
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 16/12/2557 download
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/11/2557 download
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/11/2557 download
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/11/2557 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2556

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/11/2556 download
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/11/2556 download
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 18/06/2556 download
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/05/2556 download
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/03/2556 download
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/03/2556 download
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 05/02/2556 download
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 14/01/2556 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2555

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/12/2555 download
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/12/2555 download
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/11/2555 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2555

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/12/2555 download
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/12/2555 download
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/11/2555 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2552

พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/10/2552 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2551

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/02/2551 download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/02/2551 download
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/02/2551 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/02/2551 download
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 13/02/2551 download
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 13/02/2551 download
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/01/2551 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2550

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 30/12/2550 download
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 09/12/2550 download
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/11/2550 download
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/07/2550 download
พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 15/07/2550 download
พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 22/04/2550 download
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 03/03/2550 download
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/01/2550 download

 

พระราชบัญญัติ ปี 2548

พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 11/07/2548 download

 

Powered by OrdaSoft!