โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย
หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ไทย 2558 และการใช้กฎหมายเพื่อเร่งรัดสินเชื่อเช่าซื้อ"
วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

โดยวิทยากร คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร