โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย
หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ 2558 และการใช้กฎหมายเพื่อเร่งรัดหนี้สิน"
วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ณ ห้องเกษมสันต์ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยวิทยากร คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร