หัวข้อ :  พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558
วิทยากร : คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร


วันที่ 3 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์