แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ พรบ.การทวงถามหนี้
วิทยากร: คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562