รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง
ด้วยประสบการณ์ของกรรมการผู้จัดการมากว่า 15 ปี และทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเร่งรัดหนี้สินมากกว่า 20 ปี จึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา และคำแนะนำในด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ รวมถึงการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

 

จัดฝึกอบรมพนักงานในสายธุรกิจติดตามหนี้
บริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญในการติดตามหนี้ และบริหารหนี้มากว่า 30 ปี  พร้อมทั้งเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับสถาบัน การเงินต่างๆ ที่ทำธุรกิจเช่าซื้อ และติดตามหนี้ และยังเป็นผู้บรรยายให้กับสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย  มากกว่า 15 ปี  โดยมีความเชียวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง  

สถาบันการเงินที่เคยให้บริการคือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด),  ธนาคารธนชาต, ธนาคารเกียรตินาคิน, กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ทางภาคอีสานตอนบนหลายแห่ง และบริษัทควิกลีสซิ่งที่ทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถซึ่งมีสาขามากกว่า 150  สาขาทั่วประเทศ

 

รับจัดสัมมนากฎหมายและฝึกอบรมในงานด้านกฎหมายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดย วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ของกรรมการผู้จัดการ ที่ทำงานในด้านHR  ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ (ปัจจุบันคือธนาคารทิสโก้)  มากว่า 10 ปี

 

รับจดทะเบียนนิติบุคคลและ จดทะเบียนผู้รับจ้างติดตามทวงถามหนี้
ตาม พรบ.ทวงถามหนี้ พ.ศ 2558 มาตรา5 กำหนดให้บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง บุคคลซึ่งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง  ดังนั้น บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวก โดยจะดำเนินการตั้งแต่ยื่นเอกสาร ไปจนถึงการรับเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

รับดำเนินคดีเช่าซื้อ คดีแพ่งทั่วไป รวมถึงคดีเช็ค
บริษัทฯ มีทนายความที่สามารถฟ้องคดีเช่าซื้อ ,คดีแพ่งทั่วไป และ คดีเช็ค ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีให้กับสถาบันการเงิน โดยมีสาขาตามภาคต่าง ๆ ทุกภาค  จึงสามารถฟ้องคดีได้ทั่วประเทศ   นอกจากนั้นยังให้บริการในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของจำเลยก่อนฟ้อง

 

รับติดตามทวงถามหนี้ทั้งก่อนฟ้องและเมื่อมีคำพิพากษาแล้ว
บริษัทฯ ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก่อนฟ้อง และเมื่อมีคำพิพากษาแล้ว  โดยบริษัทฯ จะคิดค่าบริการเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว  ดังนั้นหากบริษัทฯไม่สามารถดำเนินการ ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้  บริษัทฯก็จะไม่คิดค่าบริการใด ๆ

 

ประนอมหนี้   ปรับโครงสร้างหนี้  รวมถึงฟื้นฟูกิจการให้แก่ธุรกิจที่มีปัญหา